SAMMANSAM71 -MAN77
ALİSAMALİ93 -SAM83
SAMFBSAM75 -FB96
EFSSAMEFS91 -SAM86
SAMTTSAM55 -TT75
DACSAMDAC108 -SAM78
SAMBURSAM80 -BUR108
BYKSAMBYK96 -SAM58
SAMBDRSAM61 -BDR100
KSKSAMKSK103 -SAM71
SAMBAHSAM69 -BAH105
GSSAMGS113 -SAM69
BJKSAMBJK111 -SAM55