KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

I - TARAFLAR

İşbu Sözleşme, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi (bundan sonra DIGITURK olarak anılacaktır) ile beinsports.com adresinden DIGITURK’ün sunduğu içerik hizmetinden faydalanmak için işbu “Kullanım Şartları ve Üyelik  Sözleşmesi”ni onaylayarak giriş şifresine sahip olacak internet kullanıcısı (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında; DIGITURK’e ait olan beinsports.com alan adlı web sitesinin, sitede yer alan her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

II – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

KULLANICI işbu sözleşmenin altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonunun  tıklanmasıyla kabul beyanının DIGITURK kayıtlarına geçtiği ve giriş şifresinin aktif hale getirildiği anda kurulan ve yürürlüğe giren işbu sözleşme hükümlerini ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı ve işbu sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

III – İÇERİK HİZMETLERİNİN TANIMI ve SUNUMU

İşbu sözleşme ile DIGITURK, beinsports.com adresinde DIGITURK’ün tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek kullanıcıların erişimine sunulan her türlü metin, görsel ve işitsel veri, video ve bağlantıları içeren her türlü içerik hizmetlerini seçilen hizmet türüne göre ve hizmet türüne ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde beinsports.com adresindeki web sitesinde belirtilen fiyatlar ve koşullarda KULLANICI’ya sunmayı kabul ve taahhüt eder.

 

IV –ÜYELİK SİSTEMİ

1. KULLANICI, kendi belirleyeceği şifreye ve kullanıcı adına sahip olacaktır.

2. KULLANICI'nın kayıt sırasında vermiş olduğu mobil telefon/ elektronik posta adresi KULLANICI’ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi/mobil telefon ile iki farklı üyelik yapılamaz.

3. KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, şifrenin çalınması sebebiyle DIGITURK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICI faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, DIGITURK’ün sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KULLANICI, DIGITURK tarafından beinsports.com sitesindeki sunulan İÇERİK hizmetini internet sitesinde belirtilen talimatlar doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda DIGITURK'ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V – KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kullanıcı, beinsports.com sitesinde yer alan İÇERİK hizmetinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, DIGITURK’ün bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve DIGITURK’ün böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Kullanıcı oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; DIGITURK’ün kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3. Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin DIGITURK tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde Kullanıcı, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin DIGITURK ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için DIGITURK veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.     

4. Kullanıcı, DIGITURK 'ün sunduğu beinsports.com sitesinde yer alan içeriklerin  çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına DIGITURK’ün sahip olduğunu; DIGITURK’ün bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle DIGITURK'ün ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, DIGITURK’ün ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KULLANICI tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve bulunduğu ülke yasaların aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı, DIGITURK 'ün sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla DIGITURK tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan DIGITURK'ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Windows Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan DIGITURK’ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7. KULLANICI, DIGITURK 'ün işbu sözleşmedeki hizmetleri sunuyor olmasının, KULLANICI’ya donanım ve yazılım temini ve bunların düzgün çalışması konusunda bir garanti ya da taahhüt verdiği anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. KULLANICI,DİGİTURK'ÜN sunmuş olduğu içerik ve hizmetler sırasında ekrana üyeliğin tespitine ilişkin kodlar ve işaretler çıkabileceğini kabul eder.

9. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, DIGITURK’ün kullanıcı adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, DIGITURK’ün kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal DIGITURK’e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, DIGITURK 'ün bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11. Kullanıcı, uygulamayı sadece kişisel amaçla ve DIGITURK’ün verdiği yetki ve sınırlar ile ancak DIGITURK’ün  yayınlama, görsel ve işitsel olarak üçüncü kişilerin erişimine sunma tekniğine ve amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. 

VI – DIGITURK’ÜN beinsports.com SİTESİNDEN SUNDUĞU İÇERİK HİZMETİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ

1. Kullanıcı, DIGITURK 'ün herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sistemin ve hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınması veya tamamen durdurulması durumunda Kullanıcı, DIGITURK’ten herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini ve diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Kullanıcı, DIGITURK 'ün dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermek zorunda  olmaksızın Kullanıcı'nın yeni bir şifre ve kullanıcı adı seçmesini talep edebileceğini ya da şifreyi kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. DIGITURK'ün sunduğu beinsports.com sitesinden sunduğu İÇERİK hizmeti mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi vs sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden, ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri bir mücbir sebeplerle hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan DIGITURK’ün hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
4.Kullanıcı, DIGITURK'e ilettiği kişisel bilgilerin DIGITURK’ün hizmetleri sunması sırasında işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına, içerik sağlayıcılara, reklam verenlere, reklam ajanslarına, internet servis sağlayıcılarına ve diğer ilgililere iletişim, tanıtım, reklam gibi ticari amaçlar için kullandırılması konusunda DIGITURK’e tam yetki verdiğini, DIGITURK’ün bu bilgileri paylaşmasının kişilik haklarına ve gizlilik haklarına tecavüz teşkil etmediğini ve olabilecek her türlü dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanıcı, DIGITURK 'ün tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için DIGITURK’ün herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6. DIGITURK, hizmetleri sunduğu beinsports.com sitesinin ve mobil uygulamaların alan adını ve görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, alan adı veya web sitesinin/mobil uygulamanın görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kullanıcı, DIGITURK 'ün teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde Kullanıcı bu değişikliklere ilişkin "KABUL EDİYORUM" butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır. Aksi halde DIGITURK’ün hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. 

8. DIGITURK, kullanıcının işbu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi veya DIGITURK'te böyle bir ihlalin varlığı konusunda şüphe uyanması veya almış olduğu hizmet ve içerikleri sözleşmeye aykırı olarak kullanması halinde, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü ve diğer herhangi bir yükümlülük altında olmaksızın, derhal tek taraflı olarak fesih veya hizmetleri askıya alma yetkisi olduğunu Kullanıcı gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, sözleşmeye aykırı kullanım sebebiyle DIGITURK un uğradığı tüm zararları peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
9. KULLANICI,  mücbir sebepler olan deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve DIGITURK’ün elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda DIGITURK’ün herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında DIGITURK’ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. DIGITURK, sunduğu  hizmetleri içeriklerinde ve bu içeriklerin fiyatlarında  maliyetten kaynaklanan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde KULLANICI bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. DIGITURK’un, beinsports.com sitesinde ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

12. DIGITURK, beinsports.com sitesinde ve İçerik üzerinde hak sahibidir. beinsports.com sitesinin ve/veya İçerik’in DIGITURK  tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, Kullanıcı’ya beinsports.com sitesinin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

13. DIGITURK, gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’ya ait bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir. 

14. beinsports.com sitesindeki içerik hizmetinin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Kullanıcı’nın faydalanabileceği hizmetleri DIGITURK uygun gördüğü şekilde, Kullanıcı’nın muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. 

15. DIGITURK, Kullanıcı’nın kullanımı sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı DIGITURK’ün hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve DIGITURK’den  hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. DIGITURK, Kullanıcı’nın meydana getirdiği ve sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya DIGITURK tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilinde olup, bu hallerde Kullanıcı,  DIGITURK’den telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyecektir.

X – ÜYELİKTEN ÇIKMA

DIGITURK  dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya verdiği hizmeti kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Kullanıcı ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi sona erdirebilir veya değiştirebilir.

 

Kullanıcı, Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, DIGITURK gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama,  üyeliğe son verme hakkına sahiptir.

 

Kullanıcı, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği DIGITURK tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek DIGITURK’e karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

XI – DIGITURK’ÜN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DIGITURK’ün defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

XII – SÖZLEŞMENİN DEVRİ 

KULLANICI, DIGITURK 'ün, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. DIGITUK, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

XIII– UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi