EFSMTAEFS105 -MTA91
BASASVBAS94 -ASV80
PBKBMPBK78 -BM79
VALOLYVAL65 -OLY78
OMRMBOM81 -RMB76
CZVZALCZV91 -ZAL93
PAOFBPAO74 -FB63
SVBMNBSVB78 -MNB81
FCBALBFCB93 -ALB77