YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI 

 

Katılımcılar, #beINTHEMOMENT etiketiyle yapacakları paylaşımlarda Yarışma kurallarına uygun şekilde Yarışma’ya katılmak istediklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet ettiklerini ve 18 yaşından büyük olduklarını taahhüt etmektedir. Bu koşulları sağlamayan Katılımcılar ödül kazanmış olsa dahi ödülleri geçerli sayılmayacaktır.  

 

Katılım için yollanacak videolar küfür, argo söz, genel ahlak ve toplum kurallarına aykırı davranış, dil, din, ırk gibi konuları aşağılayabilecek hareketler barındırmaları halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Yarışma için gönderilecek videoların, Katılımcıların kendilerine ait, herkese açık, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılması gerekmektedir. Sahte ya da aktif kullanımda olmayan hesaplardan paylaşılan videolar geçersiz sayılacaktır. Yarışmaya Twitter ve Instagram hesaplarından katılan Katılımcılar yalnızca bir hesaplarındaki paylaşımlarından ödül alacaktır, aynı kişiye birden fazla ödül verilmeyecektir.  

 

Katılımcıların, istenen konuya uygun bir video çekmesi, videonun süresinin 2 dakika 20 saniyeden kısa olması, ses ve görüntünün anlaşılır olması gerekmektedir.  

 

#beINTHEMOMENT etiketi olmayan paylaşımlar değerlendirme dışı olacaktır. 

 

Ödül kazanma hakkı satılamaz, devredilemez. Kazanılan hediye nakit paraya veya mala çevrilemez. 

 

Katılımcılar, yolladıkları videonun kazanması durumunda, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ile adres bilgileri ve kişisel bilgilerini paylaşmayı taahhüt eder.  Ödül almaya hak kazananlar 1 hafta süreyle geri dönüş yapmazlar ve adres bilgisi paylaşmazlar ise ödülden feragat etmiş sayılırlar. Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. hediye gönderimi amacıyla talep edilen adres bilgilerini yalnızca bu amaçla kullanacaktır.  

 

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, Katılımcının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu Katılımcılar kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranış tespit edilmesi halinde Katılımcının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Metni’ne aşağıdan ulaşabilirsiniz.  

 

Yarışmayı kazanan katılımcılar #beINTHEMOMENT etiketi ile paylaşmış oldukları videolarının, sosyal medya kullanım haklarını Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş’ye devrettiklerini kabul ederler.  

 

Kampanya tarihleri, 23 Eylül 2022 -20 Ekim 2022 arasındadır. Bu tarih aralığı dışında paylaşılan videolar değerlendirme dışıdır. 

 

İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

Yarışmaya katılan tüm Katılımcılar, işbu Katılım Koşulları’nı okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

DİGİTURK – BEIN MEDIA GROUP DÜNYA KUPASI 

SOSYAL MEDYA YARIŞMASI 

KATILIMCI VE KAZANAN KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 

 

Veri Sorumlusu  

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.  (“Digiturk” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanılan Veri İşleme Şartları 

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla (“Amaçlar”) ve bu amaç kapsamında karşılık gelen kanuni veri işleme şartına dayanılarak işlenebilecektir: 

 

İlgili amaç için işlenen kategorik olarak kişisel verileriniz 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız 

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden 

Kimlik bilgileri  

İletişim bilgileri 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 

Yarışmayı kazanan katılımcıların tespiti amacıyla organizasyon ve etkinlik yönetimi, 

Yarışmayı kazanan katılımcılar ile iletişim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, 

Yarışmayı kazanan katılımcıların, kazandıkları hediyelerin adreslerine teslimi. 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

Kimlik bilgileri 

İletişim bilgileri 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

BeIN Group tarafından yarışma sonuçlarını içerecek kolaj oluşturulması ve sosyal medya platformlarında paylaşılması 

Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi 

Kimlik bilgileri 

İletişim bilgileri 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirdiği faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. 

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması. 

Kimlik bilgileri 

İletişim bilgileri 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 

Olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere gerçekleştirilecek Yarışma’ya ilişkin süreçlere ve şirketimizle olan iletişimlerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme. 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

Kimlik bilgileri 

İletişim bilgileri 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 

Kimlik bilgilerinizi ve Digiturk nezdindeki bilgilerinizin doğrulanması ve güncelliğinin sağlanması, 

Her türlü talep, soru ve şikayetinize cevap verilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, katılımcılarımızın kişisel verileri,  

iştiraklerimiz ve grup şirketlerimize,  

ortaklarımıza, 

kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere  

Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.? maddelerinde belirtilen kişisel verilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki taraflara aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Eğer yukarıda belirtilen taraflar haricinde üçüncü taraflara aktarım söz konusu olacaksa bu durum hakkında sizlere aktarım öncesinde bilgilendirme yapılacak ve aktarım için gerekmesi halinde açık rızanız alınacaktır. Yalnızca yarışmayı kazanan katılımcıların kişisel verileri, Digiturk sosyal medya hesaplarımızda ve online platformlarında yayınlanabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Kişisel verileriniz Digiturk tarafından yukarıda sıralanan Amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda herkese açık, şahsi Twitter ve Instagram hesaplarınızda #beINTHEMOMENT etkiketi ile yayınlamış olduğunuz videolar, yarışmayı kazanmanız durumunda Tarafınızla iletişime geçilmesi durumunda, Şirket’e ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi, belge ve doküman vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.digiturk.com.tr/kurumsal/kvkveriform/ adresinden ulaşabileceğiniz Digiturk - Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.